Celem zadania SMoRP jest:

  • monitorowanie stanu ryzyka powodziowego na obszarze objętym projektem, poprzez analizę tego stanu i jego zmian w czasie, w tym identyfikacja słabych miejsc ochrony przeciwpowodziowej,
  • szczegółowa analiza wpływu inwestycji infrastrukturalnych, przewidzianych do realizacji w ramach projektu na poprawę stanu ryzyka powodziowego na Żuławach,
  • ocena stopnia osiągnięcia właściwego poziomu ochrony przeciwpowodziowej na tym obszarze,
  • identyfikacja niedoborów wraz z określeniem planu działań ochrony przeciwpowodziowej do realizacji w kolejnych etapach „Programu Żuławskiego – 2030".