O zadaniu SMoRP

Zadanie pn. System monitoringu ryzyka powodziowego (SMoRP) realizowane jest w ramach projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku" jako część postanowień „Programu Żuławskiego – 2030". SMoRP jest narzędziem wspomagającym Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku w zarządzaniu ryzykiem powodziowym na obszarze Żuław.

System monitoringu ryzyka powodziowego zintegrowany jest z wdrożeniem Dyrektywy Powodziowej, i jednocześnie komplementarny z projektem krajowym ISOK (Informatyczny System Ochrony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami), który realizowany jest w ramach VII osi priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Głównym celem SMoRP jest rozpoznanie i ocena ryzyka powodziowego  na obszarze objętym Programem oraz identyfikacja słabych miejsc pod względem ochrony przeciwpowodziowej.