Zakres danych w projekcie

System GeoSMoRP opiera się na bazie danych przestrzennych z informacją o lokalizacji i stanie urządzeń hydrotechnicznych oraz innych istitnych elementów ochrony przeciwpowodziowej. Baza SMoRP odzwierciedla zobrazowanie terenu, sieć hydrograficzną, lokalizację obiektów służących/związanych ochronie powodziowej (w tym: wałów przeciwpowodziowych, budowe mostowe, umocnienia i nadbrzeża, budowle piętrzące, wrota przeciwsztormowe i przeciwpowodziowe, pompownie i inne urządzeni odgrywające rolę w zarządzaniu ryzykiem powodzi.)

Relacyjna baza systemu zwiera wektorowe, rastrowe i opisowe dane przestrzenne odzwierciedlać będą w szczególności zobrazowanie terenu, sieć hydograficzną, lokalizację i stan obiektów służących ochronie powodziowej (urządzeń hydrotechnicznych i inne urządzenia odgrywające rolę w zarządzaniu ryzykiem powodzi). Baza SMoRP będzie również zawierała informacje o obszarach szczególnego zagrożenia ryzykiem powodzi. Większość danych zebrana została w ramach zadania SMoRP. Do systemu zostały zaimportowane także dane Systemu IT-GIS-OKI.

System ma również pełnić funkcję informacyjno-edukacyjną. Na geoportalu GeoSMoRP będą zamieszczane infoamcje o ochroenie przeciwpowodziowej, inwestycjach aktualnych jak i planowanych do realizacji z zakresu infrastruktury hydrotechnicznej oraz wydarzeniach takich jak spotkania, konsultacje społeczne itd.