GeoSMoRP

Geoinformatyczny system GeoSMoRP jest jednym z elementów działań ochrony przeciwpowodziowej. Jego zadaniem jest gromadzenie, zarządzanie, wizualizacja oraz analiza danych przestrzennych zebranych w ramach zadania SMoRP oraz zagadnień dotyczących ochrony przed powodzią dla obszaru Żuław.

System GeoSMoRP ma wspomóc działania służące ochronie przed powodzią takie jak:

  • monitorowanie stanu ryzyka powodziowego na obszarze objętym projektem, poprzez analizę tego stanu i jego zmian w czasie, w tym identyfikacja słabych miejsc ochrony przeciwpowodziowej,
  • szczegółową analizę wpływu inwestycji infrastrukturalnych oraz innych działań nieinwestycyjnych, obecnych oraz przyszłych przewidywanych do realizacji w celu zmniejszenia zagrożenia powodziowego, na poprawę stanu ryzyka powodziowego na Żuławach,
  • ocenę stopnia poziomu ochrony przeciwpowodziowej na tym obszarze,
  • identyfikację niedoborów wraz z określeniem planu działań ochrony przeciwpowodziowej Żuław - do realizacji w kolejnych etapach "Programu Żuławskiego - 2030".

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław należy postrzegać w dwóch głównych kontekstach, z których wynikają cele jego realizacji i służące mu środki. Pierwszy z nich to bezpośrednia ochrona przed zagrożeniem powodziowym ludności i dóbr materialnych znajdujących się na tym terenie. Zagrożenie to, ze względu na specyficzną strukturę przyrodniczo-techniczną obszaru, należy do najwyższych w Polsce. Drugi kontekst dotyczy możliwości harmonijnego funkcjonowania i kontynuacji zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru, który znacząco, zależy od prowadzenia ochrony przeciwpowodziowej.