Aktualności

« Powrót

Aktualizacja MZP 2017

W dniu 20 grudnia 2017 r. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej dokonał aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego.

Jednocześnie ww. mapy, zgodnie z art. 88f ust. 3a ustawy – Prawo wodne, zostały podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Aktualizacja MZP i MRP od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych dla obszaru Regionu Wodnego Dolnej Wisły obejmuje:

  1.  ujściowe odcinki cieków znajdujących się pod wpływem wód morskich: Słupia, Łupawa, Piaśnica, Czarna Woda, Martwa Wisła, Kanał Raduński, Motława, Opływ Motławy, Tuja, Elbląg, Bauda, Pasłęka;
  2. odcinek wybrzeża na wysokości ujścia Redy;
  3. Zalew Wiślany.

Zaktualizowane MZP i MRP zostały opracowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-PIB na podstawie uszczegółowionej „Metodyki obliczania maksymalnych poziomów wody o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla wybrzeża oraz ujściowych odcinków rzek będących pod wpływem oddziaływania morza w celu wykorzystania wyników do modelowania hydrodynamicznego,
a następnie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego" (2015), uzgodnionej z Urzędami Morskimi i Instytutem Budownictwa Wodnego PAN. Na mapach przedstawiających obszary, na których prawdopodobieństwo powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (H 1%) przyjęto założenie, że w ujściowych odcinkach rzek będących pod wpływem oddziaływania morza, cieśninach i na brzegach zalewów nie uwzględnia się wpływu falowania.

Ponadto przy weryfikacji obszarów zagrożenia powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych wykorzystano wariant zerowy (W0) opracowany w ramach planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP), uwzględniający realizację inwestycji przeciwpowodziowych, które zostały zakończone do 2014 r. (Źródło: kzgw.gov.pl)

Poglądowa mapa zaktualizowanych arkuszy MZP

 

Mapy w wersji PDF dostępnie są pod adresem http://mapy.isok.gov.pl/

Prezentacja ww. map dostępna jest na http://www.smorp.pl/imap/

Więcej informacji http://www.kzgw.gov.pl/